10 இன்ச்/20 இன்ச் சரம் காயம் வடிகட்டி பெரிய நீலம், பாலிப்ரொப்பிலீன், துருப்பிடிக்காத திருட்டு 1-200 மைக்ரான்